ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
megrendelőkről és harmadik személyekről kezelt személyes adatok vonatkozásában

1. Bevezető rendelkezések

1.1 Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon

1.2 Adatkezelés alapelve, hogy biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok védelme.

1.3 Adatkezelőként kötelezettséget vállalunk, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében

2. Adatkezelő, Adatfeldolgozók

2.1 Adatkezelő

Az Adatkezelő:
elnevezése: Takács-Bajay Iván egyéni vállalkozó
székhelye: 1074 Budapest Rákóczi út 48-50. 4./61.
adószáma:69510870-1-42
honlap: https://www.okosmeghivo.hu/
e-mail cím:
mobil: +36 70 371 0066

2.2 Adatfeldolgozó

Számlázás és azzal összefüggő adatkezelés:
elnevezése: Octonull Kft.
székhelye: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
cégjegyzék száma:01-09-1981177
adószáma:25073364-2-42
honlap:www.billingo.hu
e-mail cím:hello@billingo.hu
ügyfélszolgálati telefonszám: +36-70-904-52-87
Tárhelyszolgáltatóként:
elnevezése: Rackhost Zrt.
székhelye: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.
cégjegyzék száma: 06-10-000489
adószáma: 25333572-2-06
ügyvezető: Csapó Gergely Gábor
e-mail cím: info@rackhost.hu
ügyfélszolgálati telefonszám: +36 1 445 1200

3. Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre

3.1 Az Adatkezelőként a szerződéses jogviszonyból származó kötelezettségek, valamint jogszabályi előírások teljesítése érdekében kezeljük a velünk szerződéses kapcsolatban álló Érintettek személyes adatait.

Az Érintett a szerződéses jogviszony létesítéséhez köteles személyes adatait megadni. A személyes adatok megadásának elmaradása a szerződéseses kötelezettségek teljesítésének akadályát képezi.

3.2 Érintettekről kezelt adatok köre:

3.3 Adatkezelés célja:

3.4 Adatkezelés időtartama:

4. Az Érintett jogai:

4.1 A róla kezelt adatok körét megismerni.

4.2 Tájékoztatást kapni:

Az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatjuk meg, kivéve, ha az érintettet nem áll módunkban azonosítani. Az Érintett által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

4.3 A róla kezelt pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni.

Az Érintett adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti.

4.4 A róla kezelt adatok törlését kérni.

Kötelesek vagyunk törölni az Érintett mindazon adatát,

Az adattörlésről lehetőségeinkhez képest kötelesek vagyunk tájékozatni mindazokat, akik korábban a törölt személyes adat kezelésével foglalkoztak.

A törlésre az Érintett kérése ellenére sem kerülhet sor, ha

4.5 Az Érintett a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat hozzánk.

Ennek keretében kérheti, hogy

4.6 Jogosult a róla kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni:

4.7 Az Érintettről kezelt adatok helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról értesítjük mindazokat, akivel a személyes adatot közöltük.

4.8 Jogosult a róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

5. Adatkezelő adatközlési joga

Az Érintettek személyes adatait a szerződés teljesítése érdekében illetve jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve könyveléssel megbízott külső cég, könyvelőiroda, tárhely-szolgáltató, adóhivatal, ügyvédi iroda számára, az Érintett jelen előzetes tájékoztatását követően átadhatjuk.

6. Adatkezelő adattovábbítási joga

Az Érintettről kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem kívánja továbbítani.

7. Érintett jogorvoslati joga

Amennyiben az Érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem teszünk eleget kötelezettségeinknek, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panasszal illetve megilleti a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.

Hatályos: 2019.02.04. napjától visszavonásig