Az okosmeghivo.hu oldalon elérhető szolgáltatások
Általános Szerződési Feltételei

Preambulum

 1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) kiterjednek Takács-Bajay Iván egyéni vállalkozó (székhely: 1074 Budapest Rákóczi út 48-50. 4./61.; adószám: 69510870-1-42) (továbbiakban: „Vállalkozó”) által üzemeltetett https://www.okosmeghivo.hu/ weboldal használatára (a továbbiakban: „Weboldal”), valamint a Weboldalon feltüntetett szolgáltatások (lásd lent) igénybevételére (továbbiakban: „Szolgáltatás”).
 2. Jelen ÁSZF tárgya a Megrendelő által regisztráció nélkül a Vállalkozó részéről a honlapon keresztül elektronikus formában eljuttatott megrendelésben pontosan meghatározott Szolgáltatás.
 3. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás nyújtására a Vállalkozó jogosult.
 4. A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések Megrendelő általi elfogadásával a Vállalkozó a megjelölt szolgáltatási díj fejében nyújtja a Megrendelő részére a lent meghatározott feltételekkel a megrendelt Szolgáltatást.
 5. Megrendelőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, aki a Weboldalon nyújtott szolgáltatást igénybe veszi
  (továbbiakban: „Megrendelő”) . A 14. életévét betöltött kiskorú természetes személy nagykorúsága eléréséig kizárólag szülői hozzájárulással jogosult a Weboldal használatára. Nem lehet Megrendelő az a természetes személy, aki 14. életévét nem töltötte be.

I. A Szolgáltatás

 1. A Megrendelő a Weboldalon keresztül az általa szervezett rendezvényre vonatkozó online meghívó küldési szolgáltatást rendelhet. A Vállalkozó a szolgáltatás megrendelésével egyedi meghívó készítésére és a Megrendelő által megadott vendéglistán szereplő személyek részére történő megküldésére vállal kötelezettséget. A meghívó egy-egy egyedi linken keresztül érhető el a meghívottak számára. A Megrendelő a részére biztosított kezelő felületen nyomon követheti a meghívottak visszajelzéseit.
 2. A Vállalkozó a meghívó szerkesztése és kiküldése körében alap-, prémium és exkluzív csomagokat határoz meg a meghívó egyedi megjelenése és nyelve szerint. Az egyes csomagok eltérő árakon érhetőek el a Megrendelők számára.
 3. Nem képezi a Szolgáltatás részét a rendezvény megszervezése illetve a meghívottakkal való kommunikáció.

II. A Megrendelő kötelezettségei

 1. A Megrendelő írásban (a Weboldalon keresztül) adja le megrendelését a Vállalkozó részére.
 2. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által részére megküldött „demo” verziót a megküldést követő 7 napon belül visszaigazolni a Vállalkozó részére.
 3. A Szolgáltatás hibás teljesítése esetén a Megrendelő köteles a tudomására jutást követően azonnal bejelenteni a panaszt a Vállalkozónak.
 4. A Megrendelő köteles a Szolgáltatás díját a jelen ÁSZF rendelkezései szerint maradéktalanul megfizetni, függetlenül jótállási, szavatossági vagy egyéb a Szolgáltatást érintő panasz igényétől.

III. A Vállalkozó kötelezettségei

 1. Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő határidőn belül a Megrendelő részére visszaigazolja a Szolgáltatás megrendelését és a megrendelésnek megfelelően 14 napon belül elkészíti a meghívó „demo” verzióját, melyet megküld a Megrendelőnek előzetes egyeztetésre.
 2. A Vállalkozó köteles a meghívó megrendelésének visszaigazolását követően 7 napon belül megküldeni a meghívottak részére a meghívót tartalmazó egyedi linket.
 3. A Vállalkozó ellátja a Megrendelőt a meghívó egyedi profiljának kezelésére vonatkozó használati utasításokkal, ismertetőkkel és egyéb releváns információval.

IV. A szerződés, szolgáltatás megrendelésének folyamata

 1. A Megrendelőnek lehetősége van regisztráció nélkül is leadnia megrendelését a Weboldalon.
 2. A Megrendelőnek minden esetben a valóságnak megfelelő és a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait kell megadnia.
 3. A Megrendelő a rendelés leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa feltüntetésre kerülő adatok, információk a Vállalkozó vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti.
 4. A megrendelés során a Megrendelőnek el kell fogadnia a rendelés leadásakor hatályos ÁSZF-et a megfelelő mezőre kattintva. Az egyes szerződések létrejöttének további lényeges előfeltétele a Vállalkozó jelen ÁSZF-jének elfogadása, amely hatállyal bír minden Megrendelőre.
 5. A Szolgáltatás megrendelése a megerősítést követően a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül. A Megrendelő a megrendelés megerősítésével egy időben köteles a Szolgáltatás díj az V. fejezetben foglaltak szerint megfizetni a Vállalkozó részére.
 6. A szerződés a megrendelés Vállalkozó általi visszaigazolásának megrendelői e-mail címre való megküldésével jön létre (a továbbiakban: „Visszaigazolás”). A Megrendelő a visszaigazoló e-mailben minden megrendelésekor automatikusan kap egy egyedileg generált rendelésszámot, amely alapján a Megrendelő személye és a rendelés a Vállalkozó részéről beazonosíthatóvá illetve visszakereshetővé válik.
 7. Amennyiben a Vállalkozó részéről a visszaigazolás nem érkezik meg a rendelés leadásától számított 72 órán belül, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Ebben az esetben a Megrendelő haladéktalanul köteles a Megrendelés leadásáról és a Visszaigazolás elmaradásáról írásban értesíteni a Vállalkozót a honlapon feltüntetett elektronikus elérhetőségeken. Ha a Megrendelő a visszaigazolás elmaradása miatt nem tartja fenn a megrendelést a Vállalkozó 5 banki munkanapon belül köteles a megrendelt Szolgáltatás díját visszautalni a Megrendelő részére.
 8. A Megrendelőnek lehetősége van a Vállalkozó hírleveleire feliratkozni a megrendelés leadása során a Weboldalon található, hírlevél feliratkozási mezőre kattintva a teljes neve és e-mail elérhetősége megadásával. A hírlevélre való feliratkozás önkéntes, de a feliratkozáshoz való hozzájárulás érvényességének a feltétele, hogy az a Megrendelőtől származzon. A feliratkozás feljogosítja a Vállalkozót, hogy ezt követően rendszeresen hírleveleket küldjön a Megrendelő részére email útján, a hírlevélről való leiratkozásig.

V. Szolgáltatási díj, fizetési feltételek

 1. A Weboldalon az egyes Szolgáltatások csomag leírásánál az adott csomag ára („Szolgáltatási díj”) forintban megadva, bruttó árként kerül feltüntetésre.
 2. A megrendelt Szolgáltatás díja a Vállalkozó weboldalon olvasható ajánlatában illetve a Visszaigazolásban is pontosan előre meghatározott.
 3. A Megrendelő a Szolgáltatás díját a vállalkozó által kiállított számla alapján köteles, banki átutalás útján megfizetni a Vállalkozó részére, a számlán jelölt teljesítési határidőn belül.
 4. A számla kibocsátás és fizetés forintban történik.
 5. A számla teljesítésével kapcsolatban felmerült minden banki költség a Megrendelőt terheli.

VI. Szolgáltatás teljesítése

 1. A Vállalkozó köteles a megrendelt Szolgáltatást határidőben teljesíteni a Megrendelő felé.
 2. A Szolgáltatás teljesítése oly módon történik, hogy a Megrendelő által honlapon megrendelt Szolgáltatást a Vállalkozó a Megrendelő e-mail címre történő Visszaigazolással fogadja el. Amennyiben a Szolgáltatás egyedi teljesítéséhez szükséges, a Vállalkozó a Visszaigazolással együtt további adatokat kér a Megrendelőtől.
 3. A Vállalkozó elkészíti és megküldi a Megrendelő részére a megrendelt meghívó mintáját.
 4. A megrendelt meghívó mintájának Megrendelő általi írásbeli elfogadását követően a Vállalkozó jogosult a Szolgáltatás díjára vonatkozó számla kiállítására.
 5. A Megrendelő a Szolgáltatás díjára vonatkozó számlát az V. pontban foglaltak szerint köteles teljesíteni a Vállalkozó részére.
 6. A Vállalkozó a Szolgáltatást a Megrendelő részére kiállított számla megfizetését követő első munkanapon teljesíti, oly módon, hogy a Megrendelő által megjelölt meghívottak részére elektronikus úton (e-mail címek útján) megküldi az elkészült meghívót tartalmazó egyedi linket.
 7. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a meghívottak Megrendelő által pontatlanul vagy hiányosan rögzített e-mail címei miatt a Megrendelőnél jelentkező károkért.
 8. A Vállalkozó ellátja a Megrendelőt a meghívó egyedi profiljának kezelésére vonatkozó használati utasításokkal, ismertetőkkel, így többek között a rendezvénnyel kapcsolatban a Megrendelő által kezelhető kérdés –válasz rovat kezelésére vonatkozó, valamint egyéb releváns információkkal.
 9. A Megrendelőnek a meghívó mintájának megküldésekor van lehetősége a csomagban biztosított keretek között módosítást eszközölni a megrendelt meghívó megjelenésén. Amennyiben a módosítás a megjelenés és a nyelv változtatása miatt a Szolgáltatást magasabb csomagba kerül, a Megrendelő a magasabb csomagárnak megfelelő Szolgáltatási díjat köteles a Vállalkozó által kiállított számla alapján megfizetni a Vállalkozó részére.

VII. Megrendelő elállási joga

 1. A Weboldalon megrendelt Szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől a Ptk. alapján a teljesítés megkezdése előtt a Megrendelő bármikor elállhat. A teljesítés megkezdése előtti időnek minősül a megrendelés visszaigazolásától számított 1 nap. Ezt követően a Szolgáltatás teljesítéséig a szerződést felmondhatja. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni.
 2. A Megrendelőt elállás esetén indokolási kötelezettség nem terheli.

VIII. A Szerződés megszűnése

 1. A Felek közötti szerződéses jogviszony a szolgáltatás teljesítésével megszűnik.
 2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kiküldött meghívó egyedi linkje a meghívó kiküldésétől az esemény napja után 30 napig érhető el. Amennyiben a Megrendelőtől a Szolgáltatás teljesítését követően a Vállalkozóhoz a meghívóval kapcsolatos kiegészítő megrendelés érkezik, a meghívó egyedi linkjének elérési ideje meghosszabbodik.
 3. A Vállalkozó a meghívó egyedi linkjét a 30 napos határidő utolsó napján törli a rendszeréből. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a törléssel a meghívóban tárolt összes adat véglegesen hozzáférhetetlenné válik.

IX. Szavatosság

 1. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Vállalkozó, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 2. Kellékszavatosság: a Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Vállalkozóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
 3. A Megrendelő a kijavítás kellékszavatossági igényével élhet. Ha a kijavítást nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozó költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Megrendelő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozó adott okot.
 4. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a megrendelő felel.
 5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a Szolgáltatást a weboldalt üzemeltető Vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

X. Felelősség

 1. A Weboldal használatáért kizárólag az adott Megrendelő tartozik felelősséggel. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő saját vagy más felhasználó magatartásából eredő károkért felelősséget nem vállal.
 2. A Vállalkozó a Weboldal biztonságos működése/használata érdekében feltételezi a Megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, valamint az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai ismereteket. Ezen ismeretek hiányából adódóan a Vállalkozó felelősséget nem vállal.
 3. A Vállalkozót nem terheli felelősség akkor sem, ha bármilyen működési hiba merül fel az internetes hálózatban – informatikai, távközlési (internet) szolgáltatóknak felróhatóan –, mely megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését.
 4. A Vállakozó vis maiornak minősít minden, előre nem látható és az általában elvárható gondosság és körültekintés mellett elháríthatatlan külső okot, eseményt vagy körülményt, amennyiben az lehetetlenné teszi a jelen szabályzatból fakadó valamely kötelezettségének egészben vagy részben történő teljesítését vagy annak teljesítése csak késedelmesen lehetséges az ilyen akadály elhárulta után. Ilyen esemény különösen, a háború, forradalom, lázadás és egyéb zavargások, árvíz, tűzvész, földrengés, súlyos járvány, sztrájk, stb. Amennyiben vis maior következményeként részben vagy egészben nem lehet a jelen szabályzatból fakadó kötelezettségek teljesítését elvárni, akkor a jelen szabályzatban vállaltak felfüggesztődnek. A vis maior-ból eredő, vagy egyéb, a Vállalkozó irányításán kívül eső vagy előre nem látható események okán bekövetkező károk, ideértve, de nem kizárólagosan:
  • a Weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
  • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
  • az információtovábbítás késedelméből adódó,
  • vírusok által okozott,
  • szoftverhibából, hardverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
  • vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.
 5. A Szolgáltatás megrendeléskor közölt adatok hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Vállalkozó felelősséget szintén nem vállal. Ugyanígy a Vállalkozó teljes mértékben kizárja a felelősségét, amennyiben a Megrendelő a fentiekben szabályozott korhatár elérése nélkül veszi igénybe a szolgáltatást.

XI. Weboldal használata

 1. A Weboldal kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Vállalkozó jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható.
 2. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldalt a Vállalkozó szabályzataiban meghatározott módon és a jogszabályok betartása mellett használja. A Megrendelő köteles a Weboldal működését a Weboldalon található magyarázatok elolvasása mellett megismerni, illetve a Weboldal működéséről kellő gondosság mellett tájékozódni.
 3. A Megrendelő nem jogosult a Vállalkozót, mint üzleti partnerét megjeleníteni, esetleges lógóját, arculatát felhasználni.
 4. A Megrendelő nem tanúsíthat olyan magatartást, ami a Weboldal biztonságos működését veszélyeztetné. A Megrendelő semmilyen módon nem keltheti magatartásával azt a látszatot, hogy a Vállalkozó vagy Partnerei nevében tesz ajánlatot.
 5. Abban az esetben, ha a Megrendelő weboldalt üzemeltet és a honlapjára bármilyen formában fel kívánja hívni a figyelmet, vagy ott a Vállalkozóra vonatkozó megjelenést kíván elhelyezni (akár képi, akár írásbeli), akkor ehhez köteles a Vállalkozó írásos hozzájárulását kérni. Ennek hiányában a Vállalkozó megjelenítésére semmilyen formában nem jogosult.
 6. A Vállalkozó megtilthatja a Megrendelő számára a Weboldal használatát, amennyiben a Megrendelő akadályozza vagy veszélyezteti a Weboldal rendeltetésszerű működését, különösen, ha a Megrendelő tevékenysége:
  • a részére nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve ilyet hajt végre;
  • a szolgáltatást nyújtó, illetve igénybe vevők számítógépén, vagy szerverén tárolt, illetve az elektronikus szolgáltatás igénybevétele kapcsán használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy erre irányuló kísérletet tesz;
  • Vállalkozó szerverén tárolt állományok, adatok engedély nélküli megváltoztatását eredményezi, vagy erre irányuló kísérletet tesz.
 7. A Vállalkozó a Weboldal biztonságos működése és a jelen fejezet pontjaiban leírtak betartása illetve adott esetben elkerülése érdekében jogosult a Weboldal teljes körű ellenőrzésére. A Vállalkozó, mint Adatkezelő e körben tudomására jutott, és a Szolgáltatás teljesítésén kívül eső információkat (adatokat) megismerheti, de azokat nem kezeli.
 8. A Weboldalt a Vállalkozó üzemelteti, aki jogosult az üzemeltetés jogát engedményezni, átadni, vagy eladni.

XII. Kapcsolattartás, Panaszok kezelése

 1. A Megrendelő a Vállalkozóval az e-mail címen, a Vállalkozó a Megrendelővel az általa a megrendelésben megadott e-mail címen jogosult tartani a kapcsolatot.
 2. A Megrendelő kifogásait, panaszait, észrevételeit írásban, a Vállalkozó részére e-mail üzenet útján közölheti, amelyet a Vállalkozó köteles 8 munkanapon belül kivizsgálni illetve megválaszolni és a vizsgálat eredményét/ válaszát a Megrendelővel az általa a megrendeléskor megadott e-mail címére megküldve közölni.
 3. A panaszra/kifogásra adott válasznak tartalmaznia kell a Megrendelő panaszára adott érdemi választ, megjelölve az egyéb, következő pontban felsorolt jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.
 4. Amennyiben a Vállalkozó és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Vállalkozóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:
  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
  • Bírósági eljárás kezdeményezése.

XIII. Adatkezelés

 1. A Megrendelő a megrendelés leadása során köteles a valóságnak megfelelő személyes adatainak szolgáltatására.
 2. A Vállalkozó, mint Adatkezelő által kezelt adatok köréről és a Megrendelő személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Irányelv rendelkezik, mely közvetlenül elérhető a Weboldal alján található
  Adatkezelési irányelv linkre kattintva.
 3. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa megadott adatokat a Vállalkozó rögzíti és a Weboldalon nyújtott szolgáltatás igénybevétele érdekében tárolja a szerződés teljesítéséig, illetve a számviteli bizonylatok őrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerinti őrzési ideig tárolja.
 4. A Vállalkozó kijelenti, hogy Adatkezelőként kizárólag a szerződés teljesítése érdekében, az adatkezelés, de különösen az adattakarékosság és célhoz kötöttség elvei alapján kezeli a Megrendelők illetve a meghívottak személyes adatait. A Vállalkozó kijelenti, hogy a meghívó elkészítésén és kiküldésén túl a meghívó felületén a Megrendelő által feltett kérdések alapján tudomására jutott adatokat rendszer üzemeltetőként megismerheti, de azokat nem kezeli. A Szolgáltatás jellege alapján a Megrendelő által az egyedi linken feltett kérdések alapján keletkezett adatokat a Vállalkozó, rendszer üzemeltetőként a szerződés teljesítésének idejére, azaz mindaddig, míg a link aktívan elérhető a meghívottak számára, tárolja, de azokon semmilyen egyéb adatkezelési műveletet nem végez.

Záró rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF a Vállalkozó által történt jóváhagyást követően, a Vállalkozó általi közzététellel (Weboldalon történő elhelyezéstől) hatályosul, és határozatlan időtartamra szól (visszavonásig vagy későbbi módosított ÁSZF közzétételével veszti hatályát). Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a Vállalkozó bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a Vállalkozó a módosítást legkésőbb annak hatályba lépésével köteles a Weboldalon nyilvánosságra hozni és a Megrendelők számára megismerhetővé tenni.
 2. A jelen ÁSZF bizonyos rendelkezéseinek érvénytelensége a szerződéses feltételek többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. A felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés céljának a leginkább megfelel.
 3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások irányadóak, azzal, hogy a szolgáltatások működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2.§ a.) pontja alapján elektronikus kereskedelmi szolgáltatás.
 4. A létrejövő szerződések nyelve magyar. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azokat a Vállalkozó nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019.02.04. napja

Megrendelő nyilatkozata

 Ön kifejezetten elismeri, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát megismerte és ezen ismeretek birtokában rendelte meg szolgáltatásainkat. Jelen nyilatkozatával az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit nézve kötelezőnek ismeri el.

Tájékoztatjuk, hogy ezen nyilatkozat elmaradása esetén a szolgáltatásaink igénybevételére nincs lehetőség.