ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
megrendelőkről és harmadik személyekről kezelt személyes adatok vonatkozásában

1. Bevezető rendelkezések

1.1 Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon

 • Érintettekről kezelt adatok köréről, és az
 • Érintett jogairól.

1.2 Adatkezelés alapelve, hogy biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok védelme.

1.3 Adatkezelőként kötelezettséget vállalunk, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében

 • gondoskodunk az adatok biztonságáról,
 • biztosítjuk az Érintettek magánszférájának védelmét,
 • védjük az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.
 • megfelelő technikai, informatikai feltételeket biztosítunk az adatok kezelése során.

2. Adatkezelő, Adatfeldolgozók

2.1 Adatkezelő

Az Adatkezelő:
elnevezése: Takács-Bajay Iván egyéni vállalkozó
székhelye: 1074 Budapest Rákóczi út 48-50. 4./61.
adószáma:69510870-1-42
honlap: https://www.okosmeghivo.hu/
e-mail cím:
mobil: +36 70 371 0066

2.2 Adatfeldolgozó

Számlázás és azzal összefüggő adatkezelés:
elnevezése: Octonull Kft.
székhelye: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
cégjegyzék száma:01-09-1981177
adószáma:25073364-2-42
honlap:www.billingo.hu
e-mail cím:hello@billingo.hu
ügyfélszolgálati telefonszám: +36-70-904-52-87
Tárhelyszolgáltatóként:
elnevezése: Rackhost Zrt.
székhelye: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.
cégjegyzék száma: 06-10-000489
adószáma: 25333572-2-06
ügyvezető: Csapó Gergely Gábor
e-mail cím: info@rackhost.hu
ügyfélszolgálati telefonszám: +36 1 445 1200

3. Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre

3.1 Az Adatkezelőként a szerződéses jogviszonyból származó kötelezettségek, valamint jogszabályi előírások teljesítése érdekében kezeljük a velünk szerződéses kapcsolatban álló Érintettek személyes adatait.

Az Érintett a szerződéses jogviszony létesítéséhez köteles személyes adatait megadni. A személyes adatok megadásának elmaradása a szerződéseses kötelezettségek teljesítésének akadályát képezi.

3.2 Érintettekről kezelt adatok köre:

 • név/ elnevezés
 • lakcím/ székhely
 • adószám
 • kapcsolattartó neve
 • kapcsolattartó e-mail címe
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • harmadik személy (meghívott) neve
 • harmadik személy (meghívott) e-mail címe

3.3 Adatkezelés célja:

 • megrendelés teljesítése, szolgáltatás nyújtása (szerződéses kötelezettség teljesítése)
 • számla kiállítása (jogszabályi előírás alapján)
 • kapcsolattartás

3.4 Adatkezelés időtartama:

 • jogviszony létrejöttétől a szerződéses kötelezettség teljesítéséig és a számla kiállításáig,
 • számla számviteli törvény szerinti őrzéséig

4. Az Érintett jogai:

4.1 A róla kezelt adatok körét megismerni.

4.2 Tájékoztatást kapni:

 • az adatkezelés céljáról,
 • arról, hogy kivel közöljük a rá vonatkozó személyes adatokat, így például mely adatai kerülnek a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére továbbításra,
 • a róla kezelt adatokat mennyi ideig kezeljük a rendszerünkben.

Az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatjuk meg, kivéve, ha az érintettet nem áll módunkban azonosítani. Az Érintett által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

4.3 A róla kezelt pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni.

Az Érintett adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti.

4.4 A róla kezelt adatok törlését kérni.

Kötelesek vagyunk törölni az Érintett mindazon adatát,

 • melyekre a jövőben már nincs szükség,
 • melyeket az Érintett hozzájárulásával kezeltünk és amelyekre vonatkozó hozzájárulást az Érintett visszavonta,
 • melyeket az Érintettről jogellenesen kezeltünk. Jogellenes adatkezelésnek minősül mindazon adatok kezelése, melyeket nem a szerződéses, illetve számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében kezelünk,
 • melyekre jogszabály kötelezi.

Az adattörlésről lehetőségeinkhez képest kötelesek vagyunk tájékozatni mindazokat, akik korábban a törölt személyes adat kezelésével foglalkoztak.

A törlésre az Érintett kérése ellenére sem kerülhet sor, ha

 • az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul,
 • avagy annak célja népegészségügyi területet érintő közérdeken alapul, továbbá
 • tudományos,
 • történelmi kutatás,
 • statisztika és
 • közérdekű archiválás illetve
 • jogi igények érvényesítéséhez miatt szükséges.

4.5 Az Érintett a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat hozzánk.

Ennek keretében kérheti, hogy

 • adjunk tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

4.6 Jogosult a róla kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni:

 • a helyesbítés illetve kiegészítés megtörténtéig a pontatlan adatok vonatkozásában,
 • ha nem járul hozzá adatai törléséhez, de az adatkezelés jogellenes
 • ha az Adatkezelőtől függetlenül, a róla kezelt adatokra saját jövőbeni jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogai védelemhez szüksége van.

4.7 Az Érintettről kezelt adatok helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról értesítjük mindazokat, akivel a személyes adatot közöltük.

4.8 Jogosult a róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

5. Adatkezelő adatközlési joga

Az Érintettek személyes adatait a szerződés teljesítése érdekében illetve jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve könyveléssel megbízott külső cég, könyvelőiroda, tárhely-szolgáltató, adóhivatal, ügyvédi iroda számára, az Érintett jelen előzetes tájékoztatását követően átadhatjuk.

6. Adatkezelő adattovábbítási joga

Az Érintettről kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem kívánja továbbítani.

7. Érintett jogorvoslati joga

Amennyiben az Érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem teszünk eleget kötelezettségeinknek, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panasszal illetve megilleti a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.

Hatályos: 2019.02.04. napjától visszavonásig